Suomen Franchising-Yhdistys

Yhdistyksen säännöt

07.03.2007

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Franchising-Yhdistys ry, ruotsiksi Finlands Franchising-Förening rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää franchisingperiaatteella toimivien yritysten yhteistoimintaa sekä edistää ja kehittää hyvää franchisingtapaa, lisätä tietoutta franchisingtoiminnasta, hoitaa yhteiskuntasuhteita sekä ylläpitää yhteyksiä eri maissa toimiviin franchisingyhdistyksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia, julkaisee tiedotteita ja muita painotuotteita sekä antaa lausuntoja ja jäsenilleen neuvontaa, opastusta ja koulutusta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa jäsenilleen.

3. Jäsenet

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, ehdokasjäseniä sekä kannattavia jäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa franchisingtoimintaa franchisingantajana ja jolla on suojatut tunnukset, testattu liikekonsepti ja vähintään viisi franchisingpohjaista toimipistettä. Yrityksen tulee olla harjoittanut franchisingtoimintaa vähintään kolmen vuoden ajan. Yrityksen käyttämän yrittäjäsopimuksen tulee täyttää yhdistyksen Eettisten Sääntöjen asettamat minimi-vaatimukset. Lisäksi yrityksen tulee olla vakavaraiseksi ja hyvämaineiseksi tunnettu sekä edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista ja olla muutenkin sovelias yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Erityisistä syistä voidaan toimipisteiden lukumäärää ja toiminta-aikaa koskevista vaatimuksista poiketa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Ehdokasjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on aloittanut franchisingtoiminnan franchisingantajana tai on kiinnostunut jatkamaan harjoittamaansa liiketoimintaa franchisingantajana ja jolla on suojatut tunnukset, testattu liiketoiminta ja joka on aloittanut tai aloittamassa franchisingtoimintaa. Ehdokasjäsenyys päättyy hallituksen päätöksellä 5 vuoden kuluttua alkamisestaan, jollei ehdokasjäsentä ole sitä ennen hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi. Ehdokasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä aiemminkin, mikäli se täyttää varsinaisen jäsenen kriteerit.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai muu kuin franchisingtoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut franchisingtoiminnasta ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, ehdokasjäsenet sekä kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Varsinaisen jäsenen ja ehdokasjäsenen tulee sitoutua noudattamaan kulloinkin voimassa olevia yhdistyksen Eettisiä Sääntöjä.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa huomautuksen saatuaan, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenen erottamiseen sovelletaan yhdistyslain määräyksiä.

4. Jäsenmaksut

Yhdistykseen liityttäessä on suoritettava liittymismaksu, jonka, samoin kuin yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden, päättää yhdistyksen syyskokous. Liittymismaksu ja jäsenmaksu voivat olla eri suuruiset varsinaisilta jäseniltä, ehdokasjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä sekä varsinaisten jäsenten ja ehdokasjäsenten osalta eri suuruiset riippuen jäsenen liikevaihdosta yhdistyksen syyskokouksen päättämällä tavalla.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisten jäsenten kokouksessa esittämien ehdokkaiden joukosta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen enintään yhden (1) kerran.

Ensimmäisen kerran erovuorossa olevat kolme (3) hallituksen jäsentä valitaan yhdistyksen syyskokouksessa arvalla.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, voidaan yhdistyksen kokouksessa valita hänen tilalleen toinen jäljelläolevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen toimihenkilölle yksin tai yhdessä toisen toimihenkilön kanssa.

7. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla henkilökohtaisella kirjeellä näiden jäsenluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen tai lähettämällä kutsu sähköpostitse kullekin jäsenelle jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ja ehdokasjäsenillä on läsnäolo-oikeus, mutta ei puhe- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

10. Kevät- ja syyskokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle,
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies sekä
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Eettiset Säännöt

Yhdistyksen kokous voi hyväksyä jäsenille Eettiset Säännöt, joita varsinaisten jäsenten ja ehdokasjäsenten on toiminnassaan noudatettava.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾:n enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Päivitetty 27.09.2012