Suomen Franchising-Yhdistys

Lausunnon pyytäminen

Mistä asioista lausuntoa voi pyytää?

Eettiseltä lautakunnalta voi pyytää lausuntoa siitä, onko franchise-antajan tai franchiseyrittäjän tietty menettely hyvän franchisingtavan mukaista ja onko menettely kulloinkin voimassa olevien yhdistyksen Eettisten Sääntöjen mukaista.

Kuka lausuntoa voi pyytää?

Lausuntoa voivat pyytää yhdistyksen jäsenet, yhdistyksen hallitus tai kuka tahansa, jolle lausunnon saamisella on merkitystä liiketoiminnan kannalta.

Miten lausuntoa käytännössä pyydetään?

Eettisen lautakunnan lausuntopyynnöt osoitetaan lautakunnan sihteerille. Lisäksi lausunnon pyytäjän tulee suorittaa kirjaamismaksu. Lautakunta käsittelee kirjallisia lausuntopyyntöjä ja näin ollen henkilötodistajien kuuleminen ei ole mahdollista. Lausuntopyynnöt ovat vapaamuotoisia, mutta pyynnön tulee kuitenkin sisältää seuraavat tiedot:

– hakijan ja tämän asiamiehen yhteystiedot

– vastaajan yhteystiedot

– selkeästi se, mistä asiasta lausuntoa pyydetään

– perustelut sekä hakemuksen liitteeksi kaikki mahdollinen selvitys, joka asian ratkaisemiseksi on tarpeen

– paikka ja päiväys sekä lisäksi hakijan tai tämän asiamiehen allekirjoitus

Mitä lausunnon pyytäminen maksaa?

Mikäli lausunnon pyytäjä tai lausunnon kohde on Suomen Franchising-Yhdistys ry:n jäsen, on lausunnon kirjaamismaksu 300 euroa ja lausunnon lunastusmaksu 300 euroa.

Mikäli lausunnon pyytäjä tai lausunnon kohde ei ole Suomen Franchising-Yhdistys ry:n jäsen, on lausunnon kirjaamismaksu 750 euroa ja lausunnon lunastusmaksu 1500 euroa.

Kun lausuntopyyntö on saapunut lautakunnan sihteerille, sihteeri tutkii kuuluuko asia lautakunnan toimialaan ja lähettää välittömästi tämän jälkeen kirjaamismaksua koskevan esitäytetyn tilisiirtolomakkeen hakijalle maksettavaksi. Lautakunta ottaa asian käsittelyyn maksun kirjauduttua Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tilille. Asian tultua käsitellyksi tulee hakijan lunastaa lausunto ja maksaa samassa yhteydessä em. lausunnon lunastusmaksu.

Kauanko lausunnon saaminen kestää?

Mikäli hakemuksessa on puutteita, kehotetaan lausunnonpyytäjää täydentämään hakemustaan, jonka jälkeen pyydetään asiassa vastaajan vastine.  Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin lisäselvitystä asiassa. Lisätietojen pyytämisen tarkoituksena on saada lautakunnalle tarpeellinen materiaali lausunnon antamiseksi. Keskimäärin lausuntoprosessi kestää muutaman kuukauden.

Eettisen lautakunnan jäsenen esteellisyys

Ennen asian varsinaista käsittelemistä lautakunnassa asianosaisia pyydetään tarkistamaan omalta osaltaan, etteivät lautakunnan jäsenet ole esteellisiä käsittelemään heidän asiaansa. Tarkastus tapahtuu seuraavasti: Hakijalle lähetetään rekisteröintimaksun tilisiirtolomakkeen yhteydessä ja vastaajalle vastineen pyynnön yhteydessä luettelo lautakunnan jäsenistä. Mikäli mahdollinen esteellisyys tulee kysymykseen, pyydetään esteellisyydestä välittömästi ilmoittamaan kirjallisesti lautakunnan sihteerille.

Lautakunnan antamat lausunnot ovat luottamuksellisia. Lautakunta voi antaa luvan lausunnon julkaisemiseen vireillä olevassa oikeudenkäynnissä tai muusta pätevästä syystä. Lautakunta voi itse julkaista tai selostaa antamiaan lausuntoja sellaisessa muodossa, ettei asianosaisten nimiä tai liikesalaisuuksia paljasteta.  Lisäksi lautakunta antaa tiedon käsiteltävänä olevista lausuntopyynnöistä ja annetuista lausunnoista asianosaisten nimillä yhdistyksen hallitukselle. Lausunnon pyytäjän tulee ennen lausunnon antamista sitoutua siihen, että hän noudattaa lautakunnan salassapitoa koskevia säännöksiä eikä julkaise lausuntoa ilman lautakunnan antamaa lupaa.

Lisätietoja:

Eettisen lautakunnan sihteeri
Timo Skurnik, Partner, attorney
Nordia Oy
Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki
+358 41 523 11 43
timo.skurnik@nordialaw.fi


SFY:n Eettinen lautakunta:
Puheenjohtaja: Marcus Norrgård, professori, OTT, VT, Svenska handelshögskolan
Franchise-antajia edustava jäsen: Heidi Stirkkinen
Franchiseyrittäjiä edustava jäsen: Timo Ojamäki

Päivitetty 16.01.2020