Suomen Franchising-Yhdistys

Franchisingsopimuksen sisältö

Asianajaja Marja Tommila

2.2.2005

Ennen franchisingsopimuksen laatimista on syytä miettiä seuraavia näkökohtia ja sopimukseen otettavia seikkoja. Kun nämä asiat on selvitetty etukäteen, säästetään vaivaa ja kustannuksia sopimuksen kirjoittamisessa.

Franchisingyrittäjäksi aikovan kannattaa tutustua tähän listaan ja tarkastaa, että hänelle toimitetussa sopimuksessa on ainakin suurin osa näistä lausekkeista.

Ennen sopimusneuvotteluja

Tarvitaanko esisopimusta tai salassapitosopimusta?

Osapuolet

Kuka on franchising-antaja? Kuka / minkälaiset yritykset toimivat franchising-yrittäjinä? Asetetaanko tälle rajoituksia? Ovatko ne jo perustettuja yrityksiä vai tehdäänkö sopimuksia myös perustamisvaiheessa olevien yritysten kanssa? Vastuuhenkilö ja hänen vastuunsa?

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Ketjun kuvaus
Mikä on franchising-antajayhtiön tausta ja historia? Franchising-toiminnan lyhyt kuvaus?

Sopimustermit
Onko jotakin erityisiä termejä, joita käytetään toiminnassa?

Yleisesti järjestelmästä

Missä asioissa ketjulla on tällä hetkellä ulospäin erottuvat yhtenäiset tavaramerkit ja yhtenäiset toimintatavat ja missä asioissa niitä suunnitellaan?

Konseptin toteuttamisen tärkeimmät osa-alueet

Yksinoikeudet
Annetaanko yrittäjälle yksinoikeuksia tiettyyn alueeseen? Mitä yksinoikeudella tässä tapauksessa tarkoitetaan? Miten yksinoikeuden antamista tai sen puuttumista voidaan perustella?

Rajoitetaanko yrittäjän markkinointia?

Toimitila
Onko toimitila oleellinen seikka järjestelmässä? Kuinka tarkkoja määräyksiä on tarvetta antaa?

Valikoima
Mikä on se valikoima, jota yrittäjän täytyy tarjota? Erotellaanko eri tyyppisiä valikoimia? Entä muut kuin ketjun omat tuotteet?

Mitkä ovat hankintakanavat? Huomioitava kilpailulainsäädäntö.

Ketjun tunnukset
Tavaramerkit ovat yksi tärkeimpiä osa-alueita franchising-toiminnassa ja ne on suojattava perusteellisesti sekä käytön että loukkausten torjumisen kannalta.

Minkä merkkien käyttöoikeudet luovutetaan yrittäjälle? Onko ketjulla muita tunnuksia, joita käytetään?

Käsikirja ja muut asiakirjat
Sopimuksessa ei voida sopia yksityiskohtaisesti teknisluontoisista eikä tarpeiden mukaan vaihtuvista seikoista, vaan ne täytyy jättää käsikirjassa säädeltäviksi.

Minkälainen käsikirja ketjulla on tai on suunnitteilla? Onko ketjun liiketoimintamalli / konsepti kuvattu käsikirjassa siten, että yrittäjä pystyy sen perusteella menestyksekkäästi harjoittamaan liiketoimintaa? Voidaanko sopimuksessa viitata käsikirjaan ja tietää varmuudella, että sieltä löytyy kyseisestä asiasta määräykset?

Kuinka salaista tietoa käsikirjassa on? Kenelle sitä voidaan näyttää?

Franchisingantajan oikeudet, suoritukset ja velvoitteet

Franchisingantajan yleiset velvoitteet
Sopimukseen voidaan kirjata lista ketjun velvoitteita yleisellä tasolla eli mitä kaikkea ketju tekee yrittäjiensä hyväksi?

Koulutus
Yksi franchising-antajan perusvelvoitteita mm. Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisten Sääntöjen perusteella on antaa yrittäjille jatkuvaa koulutusta.

Minkälaisen ja kuinka perusteellisen koulutuksen yrittäjät saavat? Jatkokoulutus?

Liikkeen perustaminen
Minkälaista tukea franchising-antaja antaa yrittäjälle uutta pistettä avattaessa? Mitä toimipisteeltä edellytetään?

Mainonta ja markkinointi
Miten jaetaan mainonnan ja markkinoinnin vastuu ketjun ja yrittäjien kesken?
Voivatko yrittäjät vaikuttaa valtakunnalliseen mainontaan?
Miten yrittäjä markkinoi paikallisesti?

Taloudellinen neuvonta
Antaako franchising-antaja minkäänlaista taloudellista neuvontaa ja/tai tukea yrittäjille?

Tietojärjestelmät tai muut erityiset toimintaanne kuvaavat piirteet
Onko järjestelmässänne joitakin sellaisia seikkoja / palveluita / tms. jotka on erityisesti huomioitava sopimuksessa?

Liiketoiminnan varustus
Minkä tasoisia velvoitteita varustukselle on syytä asettaa? Onko kaluston uutuus, hyväkuntoisuus ja edustavuus tärkeää liiketoiminnalle? Kuinka usein varustusta pitää uusia?

Onko jotain erityisvaatimuksia esim. tietokoneiden tms. osalta?

Valikoima, ostot ja hinnoittelu
Miten ja mistä yrittäjä hankkii tuotteet ja tarvikkeet? Hinnat ja toimitusehdot

Henkilökunta
Tarvitaanko määräyksiä henkilökunnan osalta? Onko heidän koulutuksellaan tai jollakin muulla ominaisuudellaan merkitystä.

Laadunvalvonta, reklamaatiot ja vastuu virheistä
Asetetaanko yleisiä määreitä yrittäjän toiminnalle ja sen laadulle? Kuka korjaa yrittäjän toiminnasta aiheutuneet reklamaatiot?

Vakuutukset, laskutus ja kirjanpito sekä tilintarkastus
Tarvitaanko joitakin erityisiä vakuutuksia vai riittävätkö ”perusvakuutukset”?

Tarvitaanko erityisiä määräyksiä laskutuksesta, kirjapidosta yms. ?

Raportointi
Tuleeko säädellä käsikirjassa vai sopimuksessa?

Kilpaileva tai rinnakkainen toiminta
Millä tavalla on tarvetta rajoittaa muuta toimintaa?

Luottamuksellisuus
Kuinka tarkkaa salassapitoa konsepti edellyttää? Kuinka pitkälle organisaatiossa salassapito tulee viedä?

Vakuutus
Tarvitaanko vakuuksia?

Maksut

Liittymismaksu
Paljonko liittymismaksu on? Milloin se maksetaan?

Yhteistyö / palvelu / royalty / franchisingmaksu
Minkälainen ja mihin perustuva maksu yrittäjille asetetaan?

Mikä on yhteistyömaksun suuruus? Miten se on laskettu? Pystyvätkö sekä antaja että yrittäjä menestymään tällä maksulla?

Miten yhteistyömaksu maksetaan? Miten maksuperusteesta raportoidaan?

Markkinointimaksu
Samat kysymykset kuin edellä + miten se käytetään?

Muut maksut
Kerätäänkö muita maksuja, esim. koulutusmaksua?

Sopimuksen voimassaolo

Sopimuksen voimaantulo
Milloin tulee voimaan?

Sopimuskausi
Kuinka pitkään sopimus on voimassa? Onko se määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva?

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
Minkälaisilla ehdoilla sopimus voidaan irtisanoa tai purkaa?

Sopimuksen siirto
Minkälaisilla ehdoilla sopimus voidaan siirtää?

Velvoitteet sopimuksen päättyessä

Yrittäjälle asetetaan velvoite lopettaa toiminta

Asetetaanko yrittäjälle kilpailukielto?

Tarvitaanko määräyksiä yrittäjän käyttö- ja vaihto-omaisuuden lunastuksesta? Millä hinnalla? Tarvitaanko erityisiä määräyksiä toimitilan luovuttamisen ja käytön osalta?

Loppumääräykset

Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
Käytetäänkö välimiesmenettelyä vai käräjäoikeutta?

Kuka allekirjoittaa sopimukset?

Syvemmin sopimusasioihin voit sukeltaa tutustamalla kauppa- ja teollisuusministeriön raporttiin:
”Yritysten yhteistyö ja franchising – sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus”

Artikkelin löydät täältä:http://docplayer.fi/150113-Yritysten-yhteistyo-ja-franchising-sopimusriskien-hallinta-ja-sopimusohjaus.html

Päivitetty 14.06.2017